Основен фокус на проекта

Едно от най-големите предизвикателства пред образователната система в Европа е ранното отпадане от училище сред ученици от V-VII клас. След завършване на началния етап на образование, нивото на демотивация сред учениците постоянно нараства. Дългосрочните негативни последици от тази тенденция са рискът от преждевременно отпадане от училище, изолация и слаби академични постижения.

Повечето образователни експерти споделят мнението, че един от ключовите фактори, влияещи върху мотивацията и ангажираността на учениците в образователния процес, е ефективният педагогически подход, което естествено превърна учителите в основна целева група на проекта.

Целева група

  1. Чрез изпълнението на този проект бихме искали да подпомогнем преподавателите при тяхната работа с ученици, основно в V-VII клас. Разграничихме 3 основни групи учители:
    Иноватори и вдъхновители – те са трансформирали учебната среда и стилът им на преподаване е насочен изцяло към насърчаване мотивацията на учениците чрез иновативни подходи. Проектът ще им предостави допълнителни материали и идеи за повишаване интереса на учениците към учебния процес.
  2. Стандартни – те отговарят на изискванията на образователната система, но не са склонни да бъдат проактивни и са резервирани към опитването на нови идеи и методи. Надяваме се проектът да ги вдъхнови да бъдат по-креативни и отворени към нови техники на преподаване.
  3. Демотивирани – тази група рядко отговаря на всички професионали изисквания и е много непопулярна сред учениците. Нашият проект ще се опита да съживи мотивацията им за ефективна работа.

Иновацията

T-BOX (или Кутията на учителя) се състои от многоезичен набор от карти, съдържащи описания на методи за интерактивна работа с ученици, които ще се практикуват в класната стая, което ще повиши интереса и мотивацията на учениците към ученето. T-BOX предоставя набор от 25 дейности, които могат да бъдат използвани от всеки учител по всеки предмет, без нужда от специално обучение, огромен времеви ресурс и допълнителни материали.  Картите са групирани в 5 категории: „Движение“; „Емоции“; “ 5-те сетива: слух, вкус, мирис, докосване, визия“; „Мисловни процеси“; „Артистичност“.
Въз основа на T-BOX картите, беше разработено мобилното приложение T-BOX, което има допълнителни функции като оцянване и обратна връзка, споделяне и връзки към допълнителни ресурси.