картите

Колаж

Възраст

всякаква

Продължителност

5-10 мин.

Материали и подготовка

Лепящи цветни листчета
Бяла дъска / голям лист хартия

Цел

Тази дейност позволява на учениците да анализират и запомнят определена информация, защото ще разполагат с всички важни думи/факти, събрани на едно място.

Инструкции

Дейността може да се използва по всяко време на урока, обикновено в началото или в края, за да се направи преговор и да се съсредоточи вниманието на учениците върху определена информация.
В зависимост от предмета, учителят моли учениците да вземат едно лепящо листче и на него да запишат информация, която биха желали да запомнят (дата, понятие, формула, име, идея и т.н.).
Учениците могат да напишат нещо, което смятат за интересно или изненадващо. След това те трябва да залепят бележките си на стената (или дъската), за да направят колаж. Те трябва да извършват тази дейност след всеки урок за определен период от време.
След това бележките се събират и се използват за преговор на материала (може да е преди контролна или класна работа).
Някои идеи за преговор: Класът се разделя на групи и всяка група получава определен брой бележки, които трябва да разделят в две купчини: "позната" и "непозната" информация. След това предават "познатите" бележки на друга група, където учениците избират 2 бележки и разработват идеите, написани върху тях. Друга възможност е учениците да играят игра и да получат точки за всеки правилен отговор.

Полезни съвети и препоръки

След известно време бележките трябва да бъдат събрани и използвани за преговор. Формите на преразглеждане на материала могат да бъдат различни всеки път.

Тази дейност има най-добро въздействие, когато учениците използват една и съща класна стая, защото така всеки ден могат да виждат колажа. Той им помага да запомнят информацията.